Algemene vkv Nederland

 

BELUNED-condities nr. 2552
Verkopen en leveringen in Nederland volgens BELUNED-condities, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage onder nr.1287

 

Artikel 1. GELDIGHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
b. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
c. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van koper.

 

Artikel 2. AANBIEDING

a. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden eerst tot een overeenkomst, wanneer die aanbieding na de aanvaarding door koper niet schriftelijk door ons wordt herroepen.
b. Is de aanbieding door een tussenpersoon (vertegenwoordiger) gedaan, dan geldt het bepaalde onder lid 1 dienovereenkomstig.
c. Een herroeping zal uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

 

Artikel 3. PRIJZEN

a. Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat koper daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
b. Prijswijzigingen om andere redenen, zoals verhoging van onze inkoopprijzen, ook wanneer die het gevolg zijn van wijziging in valutaverhoudingen, binden koper evenzeer tenzij daaromtrent anders is overeengekomen.

 

Artikel 4. LEVERING

a. Door ons bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.
b. De levering geschiedt indien niet anders overeengekomen af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit blijkens de overeenkomst door of namens ons wordt afgeleverd.
c. Koper is verplicht om binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling dat de gekochte goederen af magazijn beschikbaar zijn deze goederen af te (laten) halen.
d. De kosten van afhalen en transport zijn, tenzij anders overeengekomen voor koper.
e. Als koper niet heeft voldaan aan enige betalingsverplichting uit vorige soortgelijke leveringen of in verzuim is met het stellen van een krachtens de overeenkomst verlangde zekerheid, zijn wij gerechtigd de aflevering van de gekochte goederen op te schorten.
f.  Bij gebreke van tijdig afhalen van de goederen door koper of, zo bezorging is overeengekomen, niet inontvangstneming door koper zullen wij zonder ingebrekestelling en onverminderd ons recht op schadevergoeding de overeenkomst kunnen ontbinden al dan niet na de goederen aanvankelijk op kosten van koper in ons magazijn of elders te hebben opgeslagen.
g. In geval van opslag zal koper bericht krijgen waar en tot wanneer hij de goederen alsnog kan (laten) halen, waarbij als opschortende voorwaarde geldt dat de opslagkosten, waarvan wij dan opgave zullen doen, zijn betaald.
h. Het risico van de gekochte goederen is voor koper van het tijdstip van de aflevering af, als hoedanig geldt de datum waarop koper de goederen afhaalt of laat afhalen dan wel, indien dat niet tijdig geschiedt, de datum volgende op die waarop de uiterste dag voor afhalen is verstreken.
i. Is overeengekomen dat wij de goederen bezorgen dan is het risico voor koper vanaf de bezorging of, zo de goederen door koper niet in ontvangst worden genomen, de datum waarop de goederen ter bezorging zijn aangeboden.

 

Artikel 5. OVERMACHT

a. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.
b. Bij blijvende overmacht is koper gehouden om in een redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen dat inmiddels mocht zijn afgeleverd.
c. Onder overmacht wordt onder meer derhalve niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen van onze toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

 

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID

a. Lijdt koper door de uitvoering van de overeenkomst schade en zijn wij daarvoor aansprakelijk dan bedraagt onze vergoedingsplicht nooit meer dan een bedrag als volgt vast te stellen:
    - bij leveringen tot  € 450,- exclusief omzetbelasting maximaal de factuurwaarde exclusief omzetbelasting.
    - bij levering vanaf € 2.275,- exclusief omzetbelasting maximaal 50% van de factuurwaarde exclusief omzetbelasting.
    - bij leveringen tussen € 450,- en € 2.275,- beide bedragen exclusief omzetbelasting, maximaal volgens een dalende schaal waarbij een factuurwaarde exclusief omzetbelasting van € 450,- = 100 en een factuurwaarde exclusief omzetbelasting van € 2.275,- = 50.
b. Vordert koper na een levering of vervanging van het geleverde dan kunnen wij in plaats daarvan de koopprijs terugbetalen.
c. De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van één jaar nadat de schade en/of het gebrek door koper blijkens berichtgeving conform artikel 9 lid a van deze voorwaarden is onderkend dan wel redelijkerwijs had behoren te worden onderkend en verjaart in ieder geval drie jaar na de levering.
d. Rechten verbonden aan door ons geleverde goederen gaan niet op derden over, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7. GARANTIE

a. Garantie, voorzover bij overeenkomst gegeven, gaat niet verder dan tot het naleveren van nieuwe soortgelijke (onderdelen van) goederen ter vervanging van eerder geleverde niet deugdelijke (onderdelen van) goederen.
b. Hebben wij garantieaanspraken jegens onze toeleverancier dan zullen wij, tenzij die toeleverancier dat heeft uitgesloten, die garantie aan koper laten zonder zelf nog verplicht te kunnen worden de toeleverancier uit dien hoofde aan te spreken.
c. Onze garantie gaat slechts over op een derde als dat nadrukkelijk met koper is overeengekomen.

 

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Zolang geen volledige betaling van het aan ons krachtens de overeenkomst van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren.
b. Na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuim van koper kunnen wij ons recht uit het eigendomsvoorbehoud terstond uitoefenen.

 

Artikel 9. KLACHTEN

a. Klachten over de geleverde goederen moeten door koper binnen 14 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij ons worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken op grond van artikel 6 van deze voorwaarden voor koper vervallen.
b. Klachten over een door ons gezonden factuur moeten door koper binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend.
c. Opschorting van enige betalingsverplichting of verrekening met een tegenvordering is koper daarbij niet toegestaan.
d. Retourzendingen behoeven door ons niet te worden aanvaard, tenzij wij tevoren schriftelijk onze toestemming daartoe hebben verleend.

 

Artikel 10. BETALING

a. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn koper van rechtswege jegens ons in verzuim is en wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd onze overige rechten ingevolge wet, overeenkomst en deze voorwaarden.
b. Bij niet tijdige betaling is koper aan ons zonder aanzegging een rente verschuldigd van 1% per maand over het te vorderen bedrag.
c. Indien wij ons genoodzaakt zien om de incasso van onze vorderingen op koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor diens rekening, waarbij de laatste kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag, rente inbegrepen, met een minimum van € 100,-.

 

Artikel 11. GESCHILLEN

a. Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
b. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, zulks onverminderd ons recht om de rechter van de woonplaats van koper te adiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn onder naam BELUNED-CONDITIES onder nr. 1287
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage.

Coden:

G.

= Garnituur

Pr

= Paar

Dz.

= Dozijn

M

= Meter

St.

= Stuk

R.

= Rollen

Dz. Pr.

= Dozijn-Paar

Kg

= Kilogram


Franco vanaf € 250,- / Port € 10,-.