Algemene vkv België

Artikel 1. GELDING

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gedaan
door NV VAN OPSTAL & C°.
Afwijkingen ervan kunnen slechts worden bedongen bij wijze van bijzondere voorwaarden voorafgaandelijk en
schriftelijk overeen te komen.
Aldusdanig prevaleren onderhavige voorwaarden steeds op eventuele algemene voorwaarden van onze medecontractant.
Door het accepteren van een aanbod, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, aanvaardt de koper uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

 

Artikel 2. OFFERTES, PRIJZEN EN BESTELLINGEN

Elke offerte gedaan door NV VAN OPSTAL & C° in welke vorm ook, algemeen of bijzonder, bindt onze firma slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order.
De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de levering, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding.
Bij het plaatsen van de bestelling aanvaardt de koper dat NV VAN OPSTAL & C° gerechtigd is de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de koper schriftelijk worden medegedeeld en is voor hem bindend.

 

Artikel 3. LEVERING

Als de door NV VAN OPSTAL & C° verkochte goederen worden afgeleverd in onze magazijnen en de koper zorgt voor, respectievelijk betaalt voor, het transport naar de door hem gekozen plaats.
De aanvaarding der goederen gebeurt in onze magazijnen vr belading van het transportmiddel, en vanaf dat ogenblik
gaat het risico over op de koper.
Alle bestellingen van minimum € 200,- worden franco ten huize geleverd. Voor bestellingen onder € 200,-
wordt er € 10,- port aangerekend. In geval van spoedbestelling valt de port ten laste van de koper. Wij bieden de collo slecht éénmaal aan,
extra kosten zijn ten laste van de klant.

 

Artikel 4. GARANTIE

De waarborg kan hoogstens die zijn dewelke door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna vermelde beperkingen.
Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt -behalve in geval van opzet onzerzijds- slechts garantie verleend indien ervoor omstandig en geldig wordt geprotesteerd binnen de acht dagen na de levering. In dit laatste geval is onze garantie beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering, en dergelijke meer door de koper worden gedragen, en met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse schade, uit welke hoofde ook, zij het aan personen, voorwerpen, of aan de goederen zelf.
De klachten moeten schriftelijk worden ingediend, ten laatste 8 dagen na levering.
De waarborg vervalt indien de bij de leveringen medegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd,
indien er een verkeerd gebruik is geweest van het geleverde, of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke instemmingen veranderingen
of herstellingen liet uitvoeren.

 

Artikel 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koper niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens onze firma heeft voldaan, blijven de geleverde goederen
eigendom van NV VAN OPSTAL & C°.
Niettemin draagt de koper vanaf het moment van levering het risico voor het verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt.
Zonder medeweten van NV VAN OPSTAL & C° is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden over te dragen
en blijft NV VAN OPSTAL & C° eigenaar daarvan voor zover zij niet zijn verwerkt.
Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond tenvolle opeisbaar.
Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt NV VAN OPSTAL & C° onherroepelijk door de koper gemachtigd om, indien deze laatste zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de geleverde goederen terug te nemen of indien deze aan roerend of onroerend goed zijn gemonteerd te demonteren en terug te nemen.

 

Artikel 6. OVERMACHT

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaarlijkt, heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan de verkoper te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van de verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd of buitenmate verzwaard.
De koper ziet uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding.

 

Artikel 7. ONTVANGST EN CONTROLE

Overeenkomstig artikel 3 geschiedt de levering in onze magazijnen en derhalve ook de aanvaarding. Het vervoer gebeurt op risico van de klant. Geleverde waren worden niet teruggenomen of omgewisseld.
De controle op de hoeveelheid, het gewicht of de emballage van het geleverde berust bij de koper.
Indien niet terstond wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen
of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
Alle overige bemerkingen moeten uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk zijn ingediend.
Bemerkingen geven de koper niet het recht om betaling op te schorten.

 

Artikel 8. BETALINGEN

1. Elke factuur is betaalbaar zoals vermeldt, op ons adres.
2. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na de datum van verzending van de factuur, dient op het voorlopig factuurbedrag vanaf haar datum een conventionele verwijsintrest te worden betaald van 1,5% per maand, automatisch en zonder ingebrekestelling.
Bovendien maakt dergelijk laattijdige betaling een contractueel verzuim uit in hoofde van de koper wat het recht geeft onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling de leveringen stop te zetten, respectievelijk de verkochte voorwerpen terug te nemen, waar zij zich ook mogen bevinden, en dit tot de achterstallige factuur(en) betaald is, intresten inbegrepen.
M.a.w. in geval van verkoop wordt de klant slechts wettelijk eigenaar van het geleverde na betaling van de volledige verkoopprijs eventueel verhoogd met verwijlintresten, schadevergoedingen en gerechtskosten. Hetzelfde geldt in geval van faillissement of stillegging
van het bedrijf van de koper.
3. Naast wat voorzien is in artikel 8.2. en zonder eraan afbreuk te doen, wordt overeengekomen dat de cliënt die in gebreke blijft een achterstallige factuur te voldoen binnen 8 dagen na aanmaning per gewone brief, van rechtswege een conventioneel vastgestelde schadevergoeding verschuldigd is van 20% op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van € 100,- als forfaitaire vergoeding.
Dit schadebeding dient om de bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.
4. Om ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren tegen facturen uiterlijk binnen de acht dagen na datum
van de factuur schriftelijk worden ingediend.
5. Indien NV VAN OPSTAL & C° het faillissement van de koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigd bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvragen verschuldigd.
6. NV VAN OPSTAL & C° heeft het recht de uitvoering van bestellingen op te schorten zolang achterstallige betalingen
niet zijn aangezuiverd.
7. Wissel- en discontokosten vallen ten laste van de koper.

 

Artikel 9. BEVOEGDHEID

In geval van betwisting, welke ook de oorzaak ervan weze, en zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, uitgifte van wisselbrieven, schuldvernieuwing, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Coden:

G.

= Garnituur

Pr

= Paar

Dz.

= Dozijn

M

= Meter

St.

= Stuk

R.

= Rollen

Dz. Pr.

= Dozijn-Paar

Kg

= Kilogram